Üyelik

ÜYELİK KOŞULLARI

6343 sayılı yasanın 17. Maddesi gereğince;
         Bir Veteriner Hekim odası mıntıkasında, meslek ve sanatını münhasıran serbest olarak icra eden veteriner hekimler, bir ay içinde, o il veya bölge veteriner hekim odasına yazılmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ve herhangi bir sebeple meslek ve sanatı ile uğraşmayanlardan isteyenler veteriner hekim odalarına üye olabilirler.Özel kanunlarında meslek kuruluşlarına üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlar, mesleki hak, yetki, sorumluluk ve disiplin bakımından bu kanun hükümlerine tabidirler.

ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Üye Kayıt Dilekçesi, (başvuru dilekçesi için tıklayınız...)
2- Veteriner hekim diploması veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti,
3- Nüfus cüzdanı sureti,
4- İki adet renkli fotoğraf,
5- Kayıt Ücreti,
6- İkametgah belgesi ve varsa iş adresini gösteren belge

ÜYELİK AİDATLARI VE BASILI EVRAKLAR

1.      Giriş Aidatı                        : 200 TL
2.      2019 Yılı Yıllık Aidatı       : 200 TL

BurdurBURDUR